Privacy verklaring

In deze verklaring laten we u weten welke (persoons)gegevens we gebruiken en hoe we dat doen. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en zorgen ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Om dit waar te maken gebruiken we uw gegevens alleen voor de doelen waarvoor we dat hebben afgesproken, delen we dit niet onaangekondigd met derden en regelen we passende beveiliging.

Als u vragen hebt over onze privacy policy dan horen we dat graag!


Onze contactgegevens:

www.uweigenrekenkamer.nl

Hoogstraat 16a, 8861 AG Harlingen 0517-767001
Herenwal 34, 8441 BA Heerenveen 0513-767001
Lijnbaan 39, 8531 JM Lemmer 0514-560729

Mevr. M. Herrema (Harlingen), de heer T.J. Boomsma (Heerenveen) en de heer G. Wiersma (Lemmer) zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Uw Eigen Rekenkamer. Zij zijn te bereiken via harlingen@uweigenrekenkamer.nl, heerenveen@uweigenrekenkamer.nl en lemmer@uweigenrekenkamer.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Uw Eigen Rekenkamer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uw Eigen Rekenkamer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien u hierom gevraagd hebt of dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw Eigen Rekenkamer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Uw Eigen Rekenkamer geeft uw gegevens niet aan derden door en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uw Eigen Rekenkamer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Uw Eigen Rekenkamer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uw Eigen Rekenkamer en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar harlingen@uweigenrekenkamer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Uw Eigen Rekenkamer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uw Eigen Rekenkamer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via harlingen@uweigenrekenkamer.nl.